Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Kobierzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej [nazwa strony internetowej - uwaga! zmodyfikuj tez link].

https://eurzad.ugk.pl/#/strona/pl/strona_glowna?

Data publikacji strony internetowej: [data]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [data].

Strona internetowa jest zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oswiadczenie sporzadzono dnia: data. Deklaracje sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [imie i nazwisko], [adres e-mail]. Kontaktować można się takze dzwoniąc na numer telefonu [numer telefonu]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Kazdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można takze zażądać udostępnienia informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostępu, na przyklad przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierać dane osoby zglaszającej zadanie, wskazanie, o którą strone internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zglasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna takze określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwlocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dluższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kobierzyce, Aleja Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

 1. Urząd Gminy Kobierzyce mieści się w zabytkowym pałacu z XVIII wieku przy Alei Pałacowej 1 w Kobierzycach. Urząd posiada 3 wejścia: główne (środkowe) oraz dwa boczne. Prawe boczne wejście posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz przycisk powiadamiający. Główne wejście prowadzi do holu, w którym znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Lada w Biurze Obsługi Klienta jest na wysokości dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Budynek Urzędu Gminy Kobierzyce składa się z parteru, 1. i 2. piętra. Na piętra prowadzą schody lub winda. Winda znajduje się na parterze w bocznym skrzydle. Można się do niej dostać korytarzem z holu głównego lub bocznym wejściem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Windą można wjechać do lewego i środkowego skrzydła budynku. Nie wszystkie kondygnacje są w pełni dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obrębie korytarzy wykonano kilka wewnętrznych pochylni niwelujących różnice poziomu. Dzięki temu dostępne są dla osób niepełnosprawnych pomieszczenia parteru i część I pietra.
  • Parter. Na parterze oprócz Biura Obsługi Klienta znajdują się pomieszczenia biurowe oraz Sala Ślubów. W lewym skrzydle znajduje się korytarz wolny od barier. W prawym skrzydle znajdują się bariery w postaci schodów. W celu obsłużenia klienta, który nie może wejść do ww. biur został zapewniony dostęp alternatywny. W Biurze Obsługi Klienta są utworzone stanowiska, w których pracownik merytoryczny może obsłużyć osobę ze szczególnymi potrzebami.
  • I piętro. Na pierwszym piętrze znajdują się: sekretariat oraz pomieszczenia biurowe. Korytarz prowadzący do biur jest wolny od barier architektonicznych. Wejście do sekretariatu posiada barierę w postaci stopnia. Windą nie można wjechać do prawego skrzydła I pietra. Znajdują się tam bariery w postaci schodów. Osoba, dla której trudność stanowi dotarcie do ww. biur może zostać obsłużona przez pracownika merytorycznego przy stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta.
  • II piętro. Na II piętro prowadzą schody oraz winda. Korytarz jest zbyt wąski dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda nie prowadzi do prawego skrzydła obiektu. Znajdują się tam schody i stopnie, które mogą stanowić barierę dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W holu głównym znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Pracownicy merytoryczni, osobę dla której trudność stanowi dotarcie do ww. biur, mogą obsłużyć przy stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta.
 9. W planach jest dostosowanie budynku Urzędu Gminy Kobierzyce do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z pozwoleniami konserwatora zabytków.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinacje klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśniecie przycisku OK,

 • - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwien dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Logo Uni Europejskiej z opisem